Armenian Educational Benevolent Union Presents The 2022-2023 AEBU Scholarship Awards

PASADENA, CA – The Armenian Educational Benevolent Union (AEBU) Scholarship Fund Committee proudly announces its 2022-2023 award recipients in the United States, Armenia, and Lebanon.

The AEBU Scholarship Fund Committee received a large pool of applications from highly qualified candidates nationwide and from overseas. The selection process was rewarding but very challenging. Five (5) recipients in the United States, two (2) recipients in Armenia, and two (2) recipients in Lebanon were selected.

Recipients in the US were presented with their awards on Sunday, August 14, 2022, during a benefit brunch held at the AEBU center in Pasadena, California in the presence of AEBU Scholarship donors, friends, and family members.

Mrs. Katia Kermoyan-Khodanian, committee member and the event’s master of ceremony, welcomed the attendees to the 4th annual scholarship awards ceremony and invited everyone to the beautiful brunch.

The formal ceremony began with a brief history of the mission of the AEBU in general and the Scholarship Fund in specific by Mrs. Kermoyan-Khodanian which was followed by a violin performance by Dikran Melikian, a promising young artist who played Minuets 1 and 2 from Partita No. 3 by Bach.

Dr. Linda Guergerian-Meguerditchian enchanted the attendees with her warm recital of an Armenian poem, ‘Dariners’ (My Years) by Hamo Sahian.

The keynote speech was delivered by Dr. Gagik Melikyan, Professor of Chemistry at the California State University of Northridge. Professor Melikyan shared his insights about the Armenian presence in scientific international communities, and the social/political impact Armenians can have through scientific work and research. Dr. Melikyan addressed many issues and gave us some serious questions to think about and act upon.

Dr. Rosine Der-Tavitian then led the award ceremony. Referring to the AEBU vision to improve lives through education, Dr. Der-Tavitian explained how the Scholarship Fund contributes towards encouraging youth to pursue higher education and giving back through community engagement.

The recipients of the AEBU 2022-2023 Scholarship Fund Awards are:

United States:

Maral Gurgenian, Los Angeles, California – GPA 4.02

Attending the University of California, Santa Barbara, Maral Gurgnenian will be studying Pre-chemistry in pursuit of a career in medicine, specifically Pharmacy. Ms. Gurgenian has been an active member of the Armenian and non-Armenian communities. She has been engaged in many activities at St. Peter Armenian Apostolic Church in Van Nuys, such as toy and food drives during the holidays and beach cleaning during the COVID-19 pandemic.

Gregory Mazmanian, Sierra Madre, California – GPA 4.4
Attending the University of California, Los Angles, Gregory Mazmanian will be majoring in Electric Engineering. Mr. Mazmanian has been serving through many activities at the St. Gregory Armenian Church Youth Organization in Pasadena, AGBU scouts, Pasadena High School Armenian club, and volunteering at the Sierra Madre Public Library Summer Reading Program.

Karina Messerlian, Fresno, California – GPA 4.3
Attending the California State University of Fresno, Karina Messerlian will be majoring in Liberal studies. Ms. Messerlian has been involved in ‘Homenetmen’ as a scout and athlete, the Holy Trinity Apostolic Armenian Church youth group, as well as a teacher’s aide, camp counselor, and officer of the Armenian club throughout high school.

Edgar Sahakian, North Hills, CA, USA– GPA 4.5
Moving on to his 3rd year in Psychobiology at the University of California, Los Angeles, Edgar Sahakian has been a member, leader, and camp counselor at Gevorikian Dance Academy. Mr. Sahakian has been serving on several committees in the Armenian Students’ Association and the Pre-Health Society at UCLA.

Macyn Topoozian, Fresno, California – GPA 4.22
Attending Fresno State University, and majoring in Liberal Studies, Macyn Topoozian has been a member of the Armenian Church Youth Organization, serving in many capacities and organizing many events, most notably a recent fundraising for the soldiers of Armenia fighting in the Artsakh war. Ms. Topoozian organized a Farmers Market with the proceeds of which they distributed apparel to local children, as well as poor villages in Armenia where they helped build a home for a needy family.

Armenia and Lebanon:

Scholarships will be presented to the selected recipients in Armenia and Lebanon, in the coming weeks, by AEBU local chapters in Yerevan and Beirut.

Arousiak Seropyan, Yerevan, Armenia
Attending Yerevan State University, Finance/Economy college, Ms. Seropyan will be studying Management.

Misak Kouyoumjian, Yerevan, Armenia
Attending the American University of Armenia, Mr. Kouyoumjian is enrolled in the Master-in-Law program.

Gassia Norshahian, Bourj Hammoud, Lebanon
Attending Lebanese American University, Lebanon, and majoring in Nursing, Ms. Norshahian is a graduate of Sahagian Levon Meguerdichian College in Beirut, Lebanon.

Karine Tankian, Beirut, Lebanon
Attending the American University of Beirut, Lebanon, and majoring in Nursing, Ms. Tankian is a graduate of Sahagian Levon Meguerdichian College in Beirut, Lebanon.

AEBU Southern California Chapter grants annual scholarships to qualifying undergraduate students of Armenian descent, enrolled at an accredited four-year university across the United States. This year, the scholarship was also available to Armenian students studying in Lebanon and Armenia.

The AEBU Scholarship Fund’s mission is to invest in the future of our youth and in turn, the future of our Armenian nation. This is made possible with the support of our donors.

ՀԿԲՄ Կը Ներկայացնէ 2022-2023 Տարեշրջանի Կրթանպաստներու Արժանացած Ուսանողները

Հայկական Կրթական Բարեսիրական Միութեան (ՀԿԲՄ) Կրթանպաստներու Հիմնադրամի Յանձնախումբը ուրախ է   յայտարարելու իր 2022-2023 տարեշրջանի մրցանակակիրները՝  Միացեալ Նահանգներէն, Հայաստանէն եւ Լիբանանէն:

ՀԿԲՄ-ի կրթանպաստներու Յանձնախումբը ստացած էր մեծ թիւով դիմումներ՝   բարձր որակաւորում ունեցող թեկնածուներէ, երեք երկիրներու մէջ:  Ընտրութեան գործընթացը  բաւական դժուար էր, սակայն բաւարարութիւն պատճառող:  Հինգ ուսանողներ ընտրուեցան Միացեալ Նահանգներէն, իսկ երկուքական հոգի Հայաստանէն եւ  Լիբանանէն:

Ամերիկահայ ուսանողներու մրցանակներու յանձնումը տեղի ունեցաւ Կիրակի, Օգոստոս 14-ին, հանգանակային նախաճաշի մը ընթացքին,  Միութեան Փասատինայի կեդրոնէն ներս ՀԿԲՄևի բարերարներու,  համակիրներու եւ ուսանողներու  ընտանիքի անդամներու ներկայութեամբ:

Ներկաներուն ողջունեց Յանձնախումբի անդամ եւ միջոցառման հանդիսավար տիկին Քաթիա Քրմոյեան-Խոտանեան: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց բոլորի ներկայութեան եւ ապա հրաւիրեց  բոլորը Brunch/ նախաճաշի գեղեցիկ սեղանին:

Պաշտօնական արարողութիւնը սկսաւ տիկին Քրմոյեան-Խոտանեան ներկայացնելով ՀԿԲՄ-ի առաքելութեան հակիրճ պատմութիւնը եւ կրթանպաստներու հիմնադրամի գլխաւոր նպատակները:

Ապա, ջութակի կատարումով ելոյթ ունեցաւ երիտասարդ եւ խոստմնալից արուեստագէտ՝ Տիգրան Մելիքեանը՝ նուագելով Պախի Minuets 1 and 2 from Partita No. 3 կտորը:

Դոկտ. Լինտա Կէրկէրեան-Մկրտիչեան հմայեց ներկաները՝ ասմունքելով Համօ Սահեանի «Տարիներս» բանաստեղծութիւնը:

Օրուայ գլխաւոր բանախօսն էր Նորթրիճ համալսարանի քիմիայի փրոֆ., գիրքերու հեղինակ՝ Դոկտ.  Գագիկ Մելիքեան: Ան իր ելոյթին մէջ խօսեցաւ հայերու բացակայութեան Ամերիկեան բարձր քաղաքական բեմէն, գիտահետազօտական կեդրոններէն եւ համալսարաններէն ներս: Փրոֆ. Մելիքեանի կարծիքով հայկական ներկայութիւնը՝ այդ կեդրոններէն ներս ընկերային ու քաղաքական մեծ ազդեցութիւն պիտի  ունենայ մեր ժողովուրդին վրայ: Դոկտ. Մելիքեանի բարձրացուցած հարցերը խորհրդածելու առիթ կը ծառայեն ուսանողներուն:

Այնուհետեւ պարգեւատրման արարողութիւնը ղեկավարեց Յանձնախումբի անդամ՝ Դոկտ.  Ռոզին Տէր-Դաւիթեան: Անդրադառնալով ՀԿԲՄ-ի տեսլականին` բարելաւելու երիտասարդութեան կեանքը ուսման միջոցաւ, ան բացատրեց, թէ  Կրթանպաստներու Հիմնադրամի գլխաւոր նպատակն է  խրախուսել երիտասարդները բարձրագոյն կրթութիւն ստանալու եւ  հայ համայնքի կեանքէն ներս ծառայելու:

ՀԿԲՄ-ի 2022-2023 կրթանպաստներուն արժանացան հետեւեալ ուսանողները.

Միացեալ Նահանգներ.


Մարալ Գուրգէնեան, Լոս Անճելըս, Քալիֆորնիա – GPA 4.02
Յաճախելով Սանթա Պարպարայի  համալսարանը` Մարալ կ՛ուսանի նախաքիմիայ` նպատակ ունենալով ուսումը շարունակել բժշկութեան, մասնաւորապէս դեղագործութեան մէջ:
Ան գործնական մասնակցութիւն ունեցած է յատկապէս Վէն Նայսի Սուրբ Պետրոս եկեղեցւոյ բարեսիրական աշխատանքներուն մէջ:

Գրիգոր Մազմանեան, Սիերա Մատրէ, Քալիֆորնիա – GPA 4.4
UCLA Համալսարանէն ներս Գրիգոր  պիտի մասնագիտանայ Էլեկտրաճարտարագիտութիւն ճիւղին մէջ: Գրիգոր  անդամակցած է  Փասատինայի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ երիտասարդական միութեան եւ  ՀԲԸՄ-ի սկաուտներուն:

Քարինա Մեսսերլեան, Ֆրեզնօ, Քալիֆորնիա – GPA 4.3
Յաճախելով Ֆրեզնոյի Քալիֆորնիա Նահանգային Համալսարան Քարինա պիտի հետեւի Liberal studies ճիւղին: Ան եղած է  ՀՄԸՄևի սկաուտ նաեւ մարզիկ եւ անդամակցած է Ֆրեզնոյի Սուրբ Երրորդութիւն  Եկեղեցւոյ երիտասարդական շարժումին:

Էտկար Սահակեան, Նորթ Հիլզ, Քալիֆորնիա, ԱՄՆ – GPA 4.5
UCLA համալսարանի հոգեբանութեան 3-րդ տարուայ ուսանող:  Էտկար եղած է
Գէորգեան պարարուեստի ակադեմիայի անդամ, ղեկավար եւ ճամբարի խորհրդատու:  Սահակեան կը գործէ Համալսարանի մէկէ աւելի ուսանողական միութիւններէն ներս եւ կ՛անդամակցի UCLA-ի Հայ Ուսանողներու Միութեան:

Մէյսին Թոփուզեան, Ֆրեզնօ, Քալիֆորնիա – GPA 4.22
Յաճախելով Ֆրեզնոյի Նահանգային համալսարան ան պիտի հետեւի Liberal studies ճիւղին: Մէյսին եղած  է Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Կազմակերպութեան անդամ: Ան մասնակցած է բազմաթիւ ծրագիրներու, որոնցմէ վերջինը արցախեան պատերազմի մասնակից զինուորներուն ի նպաստ հանգանակութեան:

Հայաստան եւ Լիբանան.
Յառաջիկայ շաբաթներուն ՀԿԲՄ-ի  կրթանպաստները պիտի յանձնուին Հայաստանի եւ Լիբանանի ընտրեալ ուսանողներուն Երեւանի եւ Պէյրութի տեղական մասնաճիւղերուն միջոցաւ:

Արուսեակ Սերոբեան, Երեւան, Հայաստան
Սովորելով Երեւանի Պետական համալսարանի Ֆինանսական/տնտեսագիտական գոլէճը պիտի ուսանի վարչագիտութիւն:

Միսակ Գույումճեան, Երեւան, Հայաստան
Յաճախելով Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարան` Գույումճեան ընտրուած է  փաստաբանութեան  մագիստրոս ծրագիրին:

Կասիա Նորշահեան, Պուրճ Համուտ, Լիբանան
Յաճախելով Լիբանանի Ամերիկեան Համալսարանը ան պիտի մասնագիտանայ հիւանդապահութեան ճիւղին մէջ: Նորշահեան շրջանաւարտ է Պէյրութի Սահակեան-Լեւոն Մկրտիչեան Գոլէճէն:

Կարինէ Թանկեան, Պէյրութ, Լիբանան
Կարինէ Թանկեան կ’ուսանի Լիբանանի Ամերիկեան Համալսարանէն ներս  մասնագիտանալով հիւանդապահութեան ճիւղին մէջ: Ան շրջանաւարտ է Պէյրութի  Սահակեան Լեւոն-Մկրտիչեան Գոլէճէն:

Լրացուցիչ տեղեկութիւններու եւ կամ նուիրաբերելու համար այցելել մեր կայքը` www.aebu.org:

AEBU SCHOLARSHIP PROGRAM OPEN FOR 2022-2023 APPLICATIONS

PASADENA, CA – The AEBU Scholarship Fund Committee is pleased to announce the opening of the 2022-2023 AEBU Scholarship Program on April 1, 2022.

Individual scholarships, up to $1500 each, will be awarded to qualified undergraduate students. To qualify, the applicant must be of Armenian descent, enrolled in an accredited four-year university in the United States, have a minimum 3.5 GPA, and be actively involved in the Armenian community.

Eligible students are encouraged to visit https://aebu.org/our-programs/scholarship/ for additional information about the scholarship, and the application requirements.

All completed scholarship application packets must be submitted online or by mail no later than June 30, 2022. Mailed applications must be sent to our address at AEBU Scholarship Committee, 1060 N. Allen Ave., Pasadena, CA 91104, postmarked by set deadline. We can also be contacted by phone at (626) 344-7321 for further inquiries.

AEBU grants annual scholarships through a competitive application and review process. Winners of this year’s scholarships will be announced online by August 1, 2022. Scholarship recipients will be recognized at an award ceremony for family and friends during the month of August.

Armenian Educational Benevolent Union was established in 1969 by a group of volunteers dedicated to enriching the lives of those in need by providing tuition assistance and educational opportunities. At AEBU, we believe that scholarship is an investment in education to empower our youth for a brighter future. To support our programs, please visit our website at https://aebu.org/donate/

Armenian Educational Benevolent Union is a California based charitable organization, exempt from Federal income tax under section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code. Tax ID # 95-3796531.

AEBU SCHOLARSHIP FUND ANNOUNCES THE 2021 SCHOLARSHIP AWARD RECIPIENTS

PASADENA, CA – In three different events, held in Armenia, Lebanon and the United States, the AEBU Scholarship Fund Committee announced and presented 10 undergraduate college students with their awards.

After the war in Artsakh and due to the global economic and social crisis facing Armenian communities worldwide, the Armenian Educational Benevolent Union Scholarship Fund Committee decided to extend its reach beyond the boundaries of the United States and offer scholarships to college students in Armenia and Lebanon as well.

On August 13, 2021, and during a visit to Armenia, founding member Mr. Khachig Keshishian presented four recipients with their scholarship awards.

Haroutiun Boshkeznian attending European University in Armenia majoring in International Relations

Maria Lapaian attending Yerevan State University majoring in Informatics & Applied Mathematics

Arusyak Nersisyan attending Yerevan State Medical School/Dentistry

Rosealine Tateossian attending Yerevan State Medical School/General Medicine

On August 18 and during a visit to Lebanon, founding member Mr. Garo Bekarian presented two recipients with their scholarship awards. The event held at the AEBU center in Beirut was attended by the AEBU chairman Mr. Aram Malian, Sahaguian-Levon Meguerditchian College principal, Mr. Nazo Jerejian, and several representatives of the Armenian Educational Benevolent Union in Lebanon. The scholarship awards were presented to:

Sarine Jabotian attending Lebanese International University majoring in Nutrition and Dietetics

Sarine Tankian attending Lebanese International University majoring in Interior Design

Both recipients are graduates of the Sahaguian-Levon Meguerditchian College operated by AEBU in Lebanon.

On August 29, 2021, and during a fundraiser event held in Pasadena, California the AEBU Scholarship Fund Committee presented four undergraduate students with their awards. Many applications were received. After careful review, the following students were selected to receive the AEBU Scholarship Award:

Christina Chiranian attending University of California, Irvine majoring in Social Policy and Public Service (Focus: Education) and double minoring in Education & Armenian Studies

Narek Daduryan attending University of California, Los Angeles majoring in Computer Science

Aleen Kozian attending University of California, San Diego majoring in Human Biology

Mary Topoozian attending California State University, Fresno majoring in Biology

To qualify for the AEBU Scholarship Award, applicants must be of Armenian descent, be academically accomplished, and above all, be involved in the Armenian community. All our recipients completed these requirements and even at this young age, have proven valuable participants in the different aspects of Armenian life in their respective communities.

The AEBU Scholarship Fund’s mission is to invest in the future of our youth and in turn, the future of our Armenian nation. This is made possible with the support of our donors.

ՀԿԲՄ-ի Կրթանպաստներու Յանձնում Լիբանանահայ Ուսանողներու

Չորեքշաբթի, 18 Օգոստոս 2021-ի երեկոյեան, տեղի ունեցաւ Հ.Կ.Բ.Մ. Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մասնաճիւղի վարչութեան նախաձեռնած՝  Հ.Կ.Բ.Մ. Կրթանպաստի բաշխումը, ուր Հ.Կ.Բ.Մ. Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Շրջանի Վարչութեան ներկայացուցիչ Կարօ Պեքարեանը յանձնեց հ.Կ.Բ.Մ-ի կրթանպաստի յայտագիրին ընդունուած 2 սահակեանաւարտ համալսարանական երիտասարդուհիներուն՝ Սարին Չափութեանի եւ Սարին Թանքեանի կրթանպաստը, Ներկայութեամբ հ.Կ.Բ.Մ. Լիբանանի Շրջանի Վարչութեան ատենապետ Արամ Մալեանի, վարչութեան անդամներուն եւ Հ.Կ.Բ.Մ. Սահակեան Լեւոն Մկրտչեան Գոլէճի տնօրէն՝ Նազօ Ճէրէճեանի։ Աւարտին, Հ.Կ.Բ.Մ. Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Շրջանի Վարչութեան անունով խօսք առաւ վարչութեան ներկայացուցիչ  Կարօ Պեքարեանը։ Ան բարի երթ մաղթեց երկու համալսարանական երիտասարդուհիներուն։

AEBU SCHOLARSHIP PROGRAM OPEN FOR 2021-2022 APPLICATIONS

Pasadena, CA – “An investment in knowledge pays the best dividends.” – Benjamin Franklin, One of the Founding Fathers of the United States

 

This is exactly the mission of the AEBU Scholarship Fund Committee through its annual scholarship program – investing in the future of our Armenian youth with the hope that the dividends will benefit the Armenian community at large. Therefore, it is our pleasure to announce the opening of the 2021-2022 AEBU Scholarship Program. Individual scholarships (up to $1500 each) will be awarded to undergraduate students currently enrolled at an accredited four-year university across the United States.

To qualify, students must be of Armenian descent, have a minimum of 3.5 GPA, and be actively involved in the Armenian community.

Eligible students are encouraged to visit https://aebu.org/our-programs/scholarship/ for additional information about the scholarship, and the application requirements. All completed scholarship application packets must be submitted online or by mail no later than June 30, 2021. Mailed applications must be sent to our address at AEBU Scholarship Committee, 1060 N. Allen Ave., Pasadena, CA 91104 postmarked by set deadline. We can also be contacted by phone at (626) 344-7321 for further inquiries.

AEBU grants annual scholarships through a competitive application and review process. Last year, the AEBU Scholarship Committee had the honor and yet the challenge to select six talented college students in recognition of their academic excellence and community service from a vast pool of highly qualified candidates. Winners of this year’s scholarships will be announced online on August 1, 2021.

Armenian Educational Benevolent Union was established in 1969 by a group of volunteers dedicated to enriching the lives of those in need by providing tuition assistance and educational options. At AEBU, we believe that scholarship is an investment in education to empower our youth for a brighter future. To support our programs, please visit our website at https://aebu.org/donate/.

ՀԿԲՄ-ի ԿՐԹԱՆՊԱՍՏՆԵՐՈՒ ԾՐԱԳԻՐԸ ԲԱՑ Է 2021-2022 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐՈՒն ՀԱՄԱՐ

Փասատինա, Քալիֆորնիա.  Հայկական Կրթական Բարեսիրական Միութեան (ՀԿԲՄ) կրթանպաստներու  Յանձնախումբը հաւատարիմ իր առաքելութեան,ամենամեայ կրթաթոշակային ծրագրի միջոցով ներդրումներ կը կատարէ մեր երիտասարդութեան ապագայի ուղղութեամբ` յոյս ունենալով, որ ան արդիւնաբեր կը հանդիսանայ  հայ համայնքին:

Ուստի, մեզ համար հաճելի է յայտարարել 2021-2022 տարեշրջանի ՀԿԲՄ-ի կրթանպասատային ծրագրի բացումը: Կրթանպաստներ(իւրաքանչիւրը մինչեւ 1500 ԱՄՆ տոլար) պիտի տրամադրուին համալսարանական ուսանողներու, որոնք ներկայիս ընդունուած են Միացեալ Նահանգներու տարածքին գործող քառամեայ համալսարաններէն ներս:

Դիմողները պէտք է ըլլան հայկական ծագումով, ունենան նուազագոյնը 3.5 GPA եւ գործունեայ ըլլան հայկական համայնքէն ներս:

Այս պայմանները լրացնող ուսանողները կրնան այցելել  https://aebu.org/our-programs/scholarship/ կայքը` յաւելեալ տեղեկութիւններ եւ դիմումնագրեր ստանալու համար: Դիմումները կրնան ներկայացուիլ  մինչեւ Յունիս 30, 2021, առցանց եւ կամ նամակատան միջոցաւ, ուղարկելով հետեւեալ հասցէին` AEBU Scholarship Committee, 1060 N. Allen Ave., Pasadena, CA 91104: Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար կարելի է հեռաձայնել 626-344-7321 թիւին:

ՀԿԲՄ իր տարեկան նպաստները կը յատկացնէ մրցակցական հիմունքներով եւ վերանայումէ ետք: Անցեալ տարի, ՀԿԲՄ-ի Կրթանպաստի Յանձնախումբը ընտրած էր վեց տաղանդաւոր համալսարանական ուսանողներ` գնահատելով  անոնց ակադեմական կարողութիւնները եւ համայնքէն ներս ունեցած գործունէութիւնը:

Այս տարուայ արդիւնքները պիտի  յայտարարուին առցանց` Օգոստոս 1, 2021-ին:

Հայկական Կրթական Բարեսիրական Միութիւնը հիմնուած է 1969-ին խումբ մը նուիրեալներու կողմէ, որոնք հաւատացած են կարիքաւոր ուսանողներուն օգտակար դառնալու առաքելութեան: Մենք կը հաւատանք, որ ուսանողական նպաստները  կարեւոր ներդրումներ են մեր երիտասարդներու կրթութեան`  կերտելու համար աւելի փայլուն ապագայ մը: Մեր ծրագիրներուն օժանդակելու համար կը խնդրենք այցելել https://aebu.org/donate/ կայքէջը:

ՀԿԲՄ Կը Յայտարարէ 2020-2021 Տարեշրջանի Կրթանպաստները

Փասատինա, Քալիֆորնիա.  Հայկական Կրթական Բարեսիրական Միութեան (ՀԿԲՄ) Կրթանպաստներու Յանձնախումբը ուրախ է յայտարարելու 2020-2021 տարեշրջանի Կրթանպաստներու արժանացող ուսանողներու ցանկը:

ՀԿԲՄ Հարաւային Քալիֆորնիոյ մասնաճիւղը ամէն տարի կրթանպաստ կը յատկացնէ Ամերիկայի տարածքին 4-ամեայ համալսարաններ յաճախող Հայ ուսանողներու: Յանձնախումբս այս տարի ստացած էր մեծ թիւով դիմումնագիրեր`  բարձր որակեալ ուսանողներու կողմէ: Անոնց մէջէն արժանիները զատելու դժուարին, սակայն հաճելի պարտականութեան առջեւ գտնուելով, որոշեցինք փոխան 5-ի,  պարգեւատրել  6 ուսանողներ` իւրաքանչիւրը 1500 տոլարի, գնահատելով անոնց ուսանողական գերազանց կարողութիւնները եւ մասնակցութիւնը մեր ազգային կեանքին:

«Քորոնա» ժահրի համաճարակի պատճառաւ  այս տարի պարգեւներու բաշխումի ընդունելութիւնը պիտի փոխարինուի առցանց միջոցառումով: «Շատ ուրախ ենք որ, առիթը ունեցանք ծանօթանալու խոստմնալից եւ բարձր կարողութիւններով օժտուած Հայ ուսանողներու` Ամերիկայի ամէն կողմերէն»,- այս կապակցութեամբ յայտարարեց  Յանձնախումբի ատենապետ Վազգէն Խոտանեան, աւելցնելով.- «Մենք հպարտ ենք անոնց նուաճումներով եւ համայնքէն ներս իրենց գործունէութեամբ: Բոլորին կը մաղթենք ուսումնական շարունակական յաջողութիւն, փայլուն ապագայ կեանքի ասպարէզներէն ներս»:

2020-2021 Տարեշրջանի Կրթանպաստներուն տիրացող ուսանողներն են.-


ՍԵՐԱ ԱՅՆԹԷՊԼԵԱՆ – Փասատինա, Քալիֆորնիա

Սերա Այնթապլեան երկարամեայ անդամ է Փասատինայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ, ՀԲԸՄ-ի սկաուտական կազմին, Նոր Սերունդ Մշակութային Միութեան պարախումբին եւ համայնքէն ներս այլ կազմակերպութիւններու: Ան Հայերէն լեզու կը դասաւանդէ եկեղեցւոյ կիրակնօրեայ դպրոցի աշակերտներուն: Մասնակցած է Ֆրեզնոյի միակ հայկական դպրոցին հայերէն գիրքեր հաւաքելու արշաւին` նուիրելով աւելի քան 300 հրատարակութիւն:

Սերա պիտի յաճախէ Լոս Անճելըսի Քալիֆորնիոյ Համալսարանը (UCLA), ուսանելով միկրօ կենսաբանութիւն եւ պատուաստագիտութիւն:


ԱՐՄԱՆ ՂԱԶԱՐԵԱՆ – Կլէնտէլ, Քալիֆորնիա

Արմէն Ղազարեան ծնած է Հայաստան, ուր ներգրաւուած է արեան քաղցկեղով հիւանդ երեխաներու օգնութեան ծրագիրներուն մէջ: Դասաւանդած է Նուպարաշէնի գիշերօթիկ դպրոցի եւ Տիգրանաշէնի համայնքային դպրոցի ուսանողներուն, որոնք կ’ապրին Ատրպէյճանի սահմանի վրայ գտնուող շրջանին մէջ: 2016-ին սկսած է յաճախել UCLA համալսարանը, ուր առաջին եռամսեակի աւարտին զինուորակոչուած է Հայոց Բանակ: Աւարտելէ ետք իր ծառայութիւնը, Արմէն այժմ կը վերադառնայ նոյն համալսարանը` շարունակելու իր ուսումը տնտեսագիտութեան եւ վիճակագրութեան ճիւղերուն մէջ:


ԱԼԵՔՍԱՆՏՐԱ ԳԱՍՓԱՐԵԱՆ –  Իսթ Ուիլլիսթըն, Նիւ Եորք

Ալեքսանտրա Գասփարեան կը յաճախէ Ամերիկայի արեւելեան ափի Լաֆայէթ համալսարանը, ու կ’ուսանի կենսաբանութիւն, նպատակ ունենալով դառնալ մանկաբուժութեան բուժքոյր:

Ալեքսանտրա անդամակցած է Հայկական բազմաթիւ երիտասարդական կազմակերպութիւններուն` ՀԵԴ, Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Միութիւն, Քէմփ Հայաստան եւ մաս կազմած է իր եկեղեցւոյ պասքեթպոլի խումբին: Ան գործունեայ է իր համալսարանի բազմաթիւ կազմակերպութիւններէն ներս եւ ամէնէն կարեւորը` հիմնադիրն ու նախագահն է Լաֆայէթ համալսարանի Հայ Ուսանողական Միութեան:


ՏԱՆԻԷԼԼ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ – Ալթատինա, Քալիֆորնիա

Տանիէլլ Քիւրքճեան կը յաճախէ Սան Տիէկոյի համալսարանը ու կը մասնագիտանայ սնուցումի ծրագրաւորման մէջ: Պսակաւոր վկայականը ստանալէ ետք, պիտի շարունակէ մագիստրոսի աստիճան ձեռք ձգելու համար:

Տանիէլլ մաս կազմած է բազմաթիւ կազմակերպութիւններու, Հայկական մշակոյթը տարածելու եւ հանգանակութիւններ կազմակերպելու կարօտեալներուն: Ան նաեւ կամաւոր աշխատած է, օգտակար ըլլալու անտուն դարձած Ամերիկացիներուն: Մաս կազմած է Սէն Տիէկոյի Համալսարանի Հայ Ուսանողական Միութեան, օգտակար ըլլալու համար Հայ ուսանողներուն`  հասնելու իրենց նպատակներուն եւ իրար միջեւ ընկերային ցանց ստեղծելու, որպէսզի յարաբերութիւններ ստեղծուին եւ զիրար օգնեն կեանքի ասպարէզներուն մէջ:


ԷՏԿԱՐ ՍԱՀԱԿԵԱՆ – Կլէնտէլ, Քալիֆորնիա

Էտկար Սահակեան պիտի սկսի յաճախել Քալիֆորնիոյ Համալսարանը մասնագիտանալու համար կենսաբանութեան մէջ, միաժամանակ հետեւելով հայագիտութեան դասընթացքներուն:

Կանուխ տարիքէն կորսնցնելով իր հայրը, Էտկար կեդրոնացած է իր ուսումին վրայ եւ ուժ գտած է մասնակցելու համայնքային կեանքին ու արուեստներու կատարողութեան մէջ: Կամաւոր աշխատած է Լարք Երաժշտութեան Ընկերակցութեան գծով: Էտկար գնահատուած է Կլէնտէլի Ուսումնական Խորհուրդին եւ հանրային վարժարաններու Հայ Ուսանողական Յանձնախումբին կողմէ: Ան արժանացած է Մայքըլ Ֆ. Էսքալանթէ եւ Գլխաւոր Ուսանողի մրցանակներուն:


ՄԱՐՔ ԹՈՓՈՒԶԵԱՆ – Ֆրեզնո, Քալիֆորնիա

Մարք Թոփուզեան կը յաճախէ UCLA համալսարանը, ուր կ’ուսանի կենսաբանութիւն, շարունակելու համար բժշկութեան ճիւղին մէջ: Մարք փոքր տարիքէն մասնակից եղած է բազմաթիւ ծրագիրներու մէջ, օգտակար ըլլալով շրջանի հայութեան եւ տեղական համայնքին: Ան ծառայած է Ֆրեզնոյի Առեւտուրի Պալատի կրտսերներու յանձնախումբին մէջ, հոն սորվելով գործարարութիւն եւ տեղական քաղաքականութիւն: Ընտանիքին հետ Հայաստան այցի ընթացքին Մարք մասնակցած է բարերար աշխատանքներու, օգտակար ըլլալով աղքատ գիւղացիներու եւ Վարդանանց Ասպետներու միջոցաւ մասնակցած է բնակարանի կառուցման ծրագիրին: Ան մարզական տարազներ հայթայթած է Տարբնիկ գիւղին, օգտագործելով Ֆրեզնոյի Farmer’s Market-ի միջոցաւ ապահոված իր եկամուտը: Մարք արժանացած է բազմաթիւ մրցանակներու:

AEBU ANNOUNCES ITS 2020-2021 SCHOLARSHIP FUND AWARDEES

Pasadena, CA – The Armenian Educational Benevolent Union (AEBU) Scholarship Fund Committee proudly announces its 2020-2021 award recipients.

AEBU Southern California Chapter grants annual scholarships to undergraduate students of Armenian descent, enrolled at an accredited four-year university across the United States. This year, the AEBU Scholarship Fund Committee was very pleased to have received a big pool of applications from highly qualified candidates. Faced with the pleasant challenge of going through dozens of deserving applications, the review committee decided to award six individuals instead of five, to receive the $1500-award in recognition of their academic excellence and community engagement.

Due to COVID-19 social distancing restrictions, the planned award banquet will be replaced by a digital broadcast. “We are very happy to have had the opportunity to learn about our promising and talented young Armenians from all over the United States,” said Vasken Khodanian, Chairman of the AEBU Scholarship Fund Committee. “We are very proud of their achievements and community service. We wish them all continuous academic success, bright professional future, and humility in serving humanity.”

The AEBU 2020-2021 Scholarship Fund’s awardees are:

SERA AINTABLIAN – Pasadena, CA

Sera has been a long-time member of the St. Gregory Armenian Apostolic Church in Pasadena, AGBU Girl Scouts, Nor Serount Armenian Folk Dance Group, and organizations within her local community. She leads weekly Armenian lessons at the church’s Sunday School and was actively involved in organizing a book drive to benefit the only Armenian school in Fresno, California by donating more than 300 books in Armenian. Sera will be attending UCLA, majoring in Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics (MIMG).

ARMAN GHAZARYAN – Glendale, CA

Arman was born in Armenia where he was engaged in programs to help children with leukemia and other blood diseases, provided tutoring and support to children at Nubarashen boarding school and the Tigranashen community school located in the bordering area with Azerbaijan. After completing his first quarter at UCLA in 2016, Arman was called up to active military duty in Armenia. He is now back and ready to resume his studies at UCLA, majoring in Business Economics, with a minor in Statistics.

ALEXANDRA KASPARIAN – East Williston, NY

Alexandra is majoring in Biology at Lafayette College on the East coast with the goal of becoming a Pediatric Nurse Practitioner.

Alexandra has been involved in local youth organizations like AYF, ACYOA, Camp Haiastan and her church’s basketball team. She has also been active in leading roles in several campus organizations. And most importantly she’s the founder and president of the Armenian Student Association at Lafayette.

DANIELLE KURKJIAN – Altadena, CA

Danielle is an undergraduate student at San Diego State University studying for a bachelor’s degree in nutrition and planning to receive her master’s degree in Dietetics.

Danielle has joined multiple organizations for promoting Armenian culture and organizing fundraisers to benefit Armenian families in need. Danielle has also volunteered to serve the homeless within her local community. At SDSU, she became a member of the ASA, to help Armenian students on campus, encourage their educational goals, and create a network for building relationships that could support them through their professional lives.

EDGAR SAHAKIAN – Glendale, CA

Edgar will start his first year at University of California, majoring in Biology, with a minor is Armenian Studies.

Having lost his father, Edgar focused on his studies, and found strength in community involvement and performing arts. He’s an alumnus of and a volunteer at the Lark Musical Society. Edgar was recognized by the Glendale Board of Education and the Committee for Armenian Students in Public Schools. He received the Michael F. Escalante and Top Student Awards, respectively.

MARK TOPOOZIAN –  Fresno, CA

Mark is majoring in Biology at the UCLA and preparing for medical school.

Mark grew up engaged in numerous programs benefiting the Armenian and local communities.

He served on the Chamber of Commerce Junior Board of Fresno, learning about local politics and business. During a visit to Armenia with his family, Mark was involved in philanthropic services to assist people in the poor villages, building a house through Knights of Vartan Fuller Center, and delivering sporting apparel to the village of Darbnik using proceeds from Farmer’s Market he organized in Fresno. This year, Mark was nominated by the Leukemia and Lymphoma Society as Student of the Year and honored at the Fresno Metro Ministry’s annual banquet for initiating and directing the Food Recovery Program.

AEBU’s Life-Saving event on the 105th Anniversary of the Armenian Genocide

Pasadena, CA – In the absence of the traditional commemorative gatherings that were held to observe the Armenian Genocide worldwide, this year, the Armenian community in Los Angeles partook in other meaningful undertakings to honor the memory of the 1.5 million Armenians who perished during the 1915 genocide perpetrated by the Turkish government. The generous contribution of the community at large have secured more than double the 1.5 million meals that it initially targeted as part of the “America We Thank You” initiative in support of the “Feeding America” program. The Armenian Educational Benevolent Union (AEBU) and its members actively participated in this program.

One of the other few symbolic and meaningful events that took place on April 24, was the blood drive hosted by the Armenian Educational Benevolent Union, in partnership with the American Red Cross at the AEBU Center in Pasadena. This life-saving event was our organization’s way to honor the memory of our martyrs. At the same time, it was an opportunity to give back to the community at large and the Red Cross in specific, for its role in helping the survivors of the atrocities committed by the Ottoman government, even in the years preceding the 1915 Genocide, and following years.  

During the past several months, and due to numerous cancellations of previously scheduled blood drives amid the current pandemic, the American Red Cross has repeatedly called on all of us to donate blood and prevent severe shortages in supplies. AEBU stepped up to the challenge. The response was overwhelming and in a mere one week upon announcing the event, all appointments were filled.

“Donating blood is a powerful act of humanity. With this Blood Drive, we are fighting death with life, darkness with light, desperation with hope,” said Dr. Rosine Der Tavitian, member of the AEBU Blood Drive organizing committee.

We are thankful to the American Red Cross for relentlessly continuing its mission and saving millions of lives through its numerous programs and especially blood drives. Statistically, each pint collected saves 3 lives and through this blood drive, AEBU was able to collect 33 pints. At the conclusion of the event, Edward Kim, Charge RN and representative of the American Red Cross said, “Thank you for hosting us. You are amazing sponsors. My staff and I were very happy to conduct the drive at your center. The donors felt very comfortable with the set up as well. Our initial goal was 25 pints and we surpassed that number. We are very satisfied with the outcome.”